Vaiko gerovės pagalba

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ UGDYMOSI GALIMYBĖS
Mokykloje-darželyje teikiama pedagoginė, pedagoginė specialioji pagalba mokyklą-darželį  lankantiems vaikams ir jų tėveliams.
Veikia vaiko gerovės komisija, kurios tikslas – pagalbos vaikui teikimo gerinimas bei pedagogų kūrybiškumo, atsakingumo skatinimas.
Tenkinant specialiuosius vaikų ugdymosi poreikius, lopšelio-darželio pedagogai siekia:

Vaiko gerovės komisija savo darbą organizuoja remdamasi LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintu specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu ir LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintu mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašu.

Grupės auklėtojos:

MIR.LT   © 2018