TEISINĖ INFORMACIJA

Teisinė bazė

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
2013–2022 metų Valstybinė švietimo strategija (VŠS)
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas 1996-03-14 Nr. I-1234
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas (2007 m. birželio 28 d. Nr. X-1238)
Dėl bendrųjų socialinės pedagoginės pagalbos teikimo nuostatų patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas 2004 m. birželio 15 d. Nr. ISAK-941)

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas (2006 m. birželio 13 d. Nr. X-686)

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493

Dėl keičiamo brandumo mokyklai vertinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija 2018 m.)

Dėl Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas 2005 m. kovo 1 d. Nr. ISAK-330)

Dėl Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. V-579)

Bendrosios ugdymo programos ir planai
Aprūpinimo mokymo priemonėmis dokumentai
Kvalifikacija (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro teisės aktai)

MIR.LT   © 2018